Busbar Thiết bị đầu cuối G-Series

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình Đặt hàng không
G-8X12/4 (G-8X12/4) 9012.008
G-8X12/6 (G-8X12/6) 9012.009
G-8X12/8 (G-8X12/8) 9012.010
G-8X12/10 G-8X12/10 G-8X12/10 G- 9012.011
G-8X12/12 (G-8X12/12) 9012.012

Tên Tải về
Bến xe buýt G-Series-1