Phụ lục bộ chuyển đổi Busbar

Dịch vụ 24 x 7

Thanh cái đồng tiêu chuẩn, hồ sơ phần mạ thiếc
Kích thước Chiều dài Mặt cắt ngang mm² ĐÓNG THÙNG Mô hình
thanh cái đôi 2.4m 500 1 A1609
790mm 500 1 A1395
thanh cái đôi 2.4m 720 1 A1608
790mm 720 1 A1397
thanh cái ba chữ T 2.4m 1140 1 A1187
790mm 1140 1 A1399
Thanh cái TCC 2.4m 160 1 A1610
Thanh cái đồng tiêu chuẩn, hồ sơ phần đồng bằng
thanh cái đôi 3.6m 500 1 A1223
2.4m 500 1 A1250
thanh cái đôi 3.6m 720 1 A1229
2.4m 720 1 A1249

Mô hình Đặt hàng số
A1609 5010.105
A1395 5010.106
A1608 5010.107
A1397 5010.108
A1187 5010.109
A1399 5010.110
A1610 5010.111
A1223 5010.112
A1250 5010.113
A1229 5010.114
A1249 5010.115

Họ tên tải về
Phụ lục bộ chuyển đổi thanh cái-1