Phụ lục bộ chuyển đổi Busbar

Dịch vụ 24 x 7

Thanh cái đồng tiêu chuẩn, thanh cái phẳng, Tin hoặc Niken Thanh cái đồng tiêu chuẩn, thanh cái phẳng, không phủ
Kích thước Kích thước
12x5 12x5
15x5 15x5
20x5 20x5
25x5 25x5
30x5 30x5
12x10 12x10
20x10 20x10
25x10 25x10
30x10 30x10


Họ tên tải về
Phụ lục bộ chuyển đổi thanh cái-1