Hộp thanh busBAR SU4

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình SU4
Dòng điện được xếp hạng lên đến 800
Số cực 4
Khoảng cách trung tâm của trạm xe buýt 60mm (60mm)
Kích thước ôm chặt xe buýt, không có bộ phận chèn 30*10mm
Thắt chặt thời điểm quay Vít cố định 5-8Nm
Đã sửa nắp 1-3Nm
Mỗi gói 2 cái

Tên Tải về
Hộp thanh cái SU4-1