B-3X17/5-10 cực Busbar Termina 3x17 cực

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình Chiều dài Sân
Cực B-3X17/10 190mm (190mm) 174mm M4 (174mm M4)
Cực B-3X17/7 152,5mm 136mm M4 (136mm M4)
Cực B-3X17/5 125mm (125mm) 109mm M4 (109mm M4)

Mô hình Đặt hàng không
Cực B-3X17/10 5015.007
Cực B-3X17/7 5015.008
Cực B-3X17/5 5015.009

Tên Tải về
B-3X17/5-10 cực Busbar Termina 3x17 cực-1