D-8X12/4-12 cực D-8X12 Khối thiết bị đầu cuối đồng thau

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình Sân Tiếng Clour
Cực D-8X12/12 116mm M4 (116mm M4) Blue
Cực D-8X12/10 99mm M4 (99mm M4)
Cực D-8X12/8 82mm M4 (82mm M4)
Cực D-8X12/6 65mm M4 (65mm M4)
Cực D-8X12/4 48mm M4 (48mm M4)
Cực D-8X12/10 98mm M4 (98mm M4) Trắng
Cực D-8X12/5 55mm M4 (55mm M4)

Mô hình Đặt hàng không
Cực D-8X12/12 5015.013
Cực D-8X12/10 5015.014
Cực D-8X12/8 5015.015
Cực D-8X12/6 5015.016
Cực D-8X12/4 5015.017
Cực D-8X12/10 5015.018
Cực D-8X12/5 5015.019

Tên Tải về
D-8X12/4-12 cực D-8X12 Brass terminal block-1