E loạt busbar thiết bị đầu cuối

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình Chiều dài Sân
Điện tử-6X8/5 73,5mm 63mm (63mm)
Điện tử-6X8/10 114mm (114mm) 104mm (104mm)
Điện tử-6X8/15 177mm (177mm) 145mm (145mm)
E-8X12/5 (E-8X12/5) 91mm (91mm) 81mm (81mm)
E-8X12/10 (E-8X12/10) 140mm (140mm) 130mm (130mm)
E-8X12/15 (E-8X12/15) 196mm (196mm) 186mm (186mm)

Mô hình Đặt hàng không
Điện tử-6X8/5 5015.019
Điện tử-6X8/10 5015.020
Điện tử-6X8/15 5015.021
E-8X12/5 (E-8X12/5) 5015.022
E-8X12/10 (E-8X12/10) 5015.023
E-8X12/15 (E-8X12/15) 5015.024

Tên Tải về
E loạt busbar terminal-1