A-5X25/11-25 cực Busbar thiết bị đầu cuối 11-25 cực

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình Chiều dài Sân  
Cực A-5X25/11 183mm (183mm) 162.5mm M4 (162,5mm M4)  
Cực A-5X25/13 194,5mm 173.5mm M4 (173,5mm M4)  
Cực A-5X25/15 208mm (208mm) 188mm M4 (188mm M4)  
Cực A-5X25/17 222mm (222mm) 202mm M4 (202mm M4)  
Cực A-5X25/21 249mm (249mm) 228,5mm M4  
A-5X25/25 cực 275mm (275mm) 254mm M4 (254mm M4)

Mô hình Đặt hàng không
Cực A-5X25/11 5015.001
Cực A-5X25/13 5015.002
Cực A-5X25/15 5015.003
Cực A-5X25/17 5015.004
Cực A-5X25/21 5015.005
A-5X25/25 cực 5015.006

Tên Tải về
A-5X25/11-25 cực Busbar nhà ga 11-25 cực-1